Stämningen mot SGF

2023-10-17

Sweetspot vill driva denna fråga främst via domstolen men finner det nödvändigt att kommentera en rad direkta felaktigheter som kommunicerats av SGF. Vi hoppas att nedan kan räta ut eventuella frågetecken och klargöra vår syn på saken.

Varför stämmer Sweetspot SGF?

I dagsläget finns det inte en välfungerande fri marknad inom området golfsystem eftersom SGF indirekt tvingar alla golfklubbar att betala för GIT. Det gör man genom att villkora betalning för GIT med övriga tjänster som man erbjuder. Exempelvis, vill man som golfklubb i Sverige kunna erbjuda sina medlemmar handicap krävs att man är med i förbundet och för att vara med i förbundet måste man betala förbundsavgiften. Själva förbundsavgiften finns bara i en form och i den ingår även betalning för GIT. Alltså villkorar förbundet betalning för GIT med övriga tjänster och det anser vi är fel.

Hur fungerar finansieringen av golfförbundets system GIT?

Förbundet tar dels ut en förbundsavgift, dels en medlemsavgift. Båda avgifterna baseras på antalet medlemmar hos klubben ifråga och är obligatoriska för alla klubbar i Sverige. Relevant i sammanhanget är även att GIT-avgiften inte räckt för att finansiera utveckling av plattformen vilket gjort att förbundet de senaste åren, via aktieägartillskott, tvingats tillföra GIT ca 22,6 miljoner. Dessa medel är alltså pengar som klubbarna betalat i tron om att de skall gå till andra saker men istället gått till utvecklingskostnader för GIT. 

Kan en golfklubb avstå från att betala för GIT?

Nej. Förbundet väljer emellertid att bara prata om att det står klubbarna fritt att använda GIT vilket är sant men undviker att nämna att alla klubbar ändå måste betala för det. Det senaste exemplet på denna retorik går att finna här, se frågan “Kan klubben välja att inte använda GITs bokningssystem”  https://golf.se/om-golfsverige/angaende-stamningsansokan-mot-sgf/

Vad vill Sweetspot åstadkomma med stämningen?

Med stämningen vill vi åstadkomma en fri, rättvis och välfungerande marknad för golfsystem i Sverige. På en väl fungerande marknad kan flertalet aktörer konkurrera med varandra och genom sin konkurrens utveckla och förbättra sina produkter. Vi tror att det kommer gynna golfen, golfklubbarna och i förlängningen naturligtvis golfarna.

Vad säger golfförbundet?

Förbundet väljer att rikta uppmärksamheten mot klubbarna istället för att bemöta oss i de faktiska sakfrågor stämningen tar upp. För den insatte är det dock tydligt att Sweetspot stämmer Svenska Golfförbundet och Svenska Golfförbundet Golfsystem AB, inte klubbarna. 

Det finns inget i vår stämning som syftar till att påverka hur SGF är organiserat, dess medlemsklubbar, deras beslutsprocesser, hur man organiserar eventuellt samarbete avseende GIT eller ens GIT:s existens. Att vår stämning skulle utmana den svenska modellen stämmer inte, tvärtom anser vi att förbundet har en nyckelroll att spela som administrativt ansvarig bland annat för handicap, medlemsregister, tävling och juniorverksamhet. Vi utgår ifrån att förbundet förstår detta vilket ger den enda rimliga förklaringen att de vill skapa opinion och utnyttja sin monopolställning till att sätta sig på mindre aktörer. Ett beteende vi tyvärr har alltför många exempel på. 

More posts

Read more

Read more

Read more