Sweetspot logo

Sweetspots användarvillkor för användare

Dessa allmänna villkor för användare (”Användarvillkoren”) reglerar användningen av bokningstjänsten Sweetspot via en dator, mobiltelefon, smartphone eller annan mobil enhet (”Enheten”). Genom att du som användare (”Användaren”) godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och Sweetspot AB, organisationsnummer 559095-3583 (”Sweetspot”). Godkänns inte Användarvillkoren ska Applikationen (enligt definitionen nedan) omedelbart avinstalleras.

Tjänsten

Sweetspot tillhandahåller en mobilapplikation till Enheter (”Applikationen”) där Användaren kan boka tider för att spela golf (”Speltid”), erlägga medlemsavgifter och hyra eller köpa utrustning m.m. på golfklubbar och golfbolag som har anslutit sig till Sweetspot (”Golfklubbarna”).

Användare kan genom Applikationen:

  • söka och skapa bokningar av Speltid hos Golfklubbarna;
  • skapa bokningar av Speltid för Användare och bjuda in andra användare samt andra personer till bokade Speltider;
  • betala bokningsavgiften (greenfee);
  • hyra eller boka produkter/tjänster;
  • förnya medlemskap vid sin Golfklubb; och

i övrigt nyttja de funktioner som Sweetspot utvecklar för Applikationen.

Tillhandahållandet av tjänster enligt denna punkt 1.2 benämns nedan ”Tjänsten”.

Användarkonto

Genom att godkänna Användarvillkoren intygar du att du är över 16 år, eller över 13 år och har inhämtat ett godkännande från en målsman till att använda Tjänsten.

För att äga rätt att använda Tjänsten krävs att du registrerar ett användarkonto hos Sweetspot (”Användarkonto”) och accepterar dessa Användarvillkor. Endast ett Användarkonto är tillåtet per Användare. Användarkontot är personligt och får inte överlåtas till tredje person eller på annat sätt vidareförmedlas genom Användarkontot (med undantag för vad som direkt anges i Användarvillkoren).

För att registrera ett Användarkonto krävs ett Apple-ID eller Google-konto. Användare ska vid registreringen av Användarkontot tillhandahålla korrekt och sanningsenlig information. Eventuella brister i tillhandahållen informationen är alltid Användarens ansvar.

Användaren är ansvarig för att skydda inloggningsuppgifter från åtkomst av obehöriga samt skyldig att omedelbart meddela Sweetspot vid anledning att tro att någon annan har fått tillgång till Användarkontot. Sweetspot har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till Användarkontot vid anledning att tro att någon obehörig person har berett sig tillgång.

Användning av tjänsten

Tjänsten får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten eller funktionerna i Applikationen i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt Användarvillkoren.

Genom att nyttja funktioner i Tjänsten ingår Användaren, utöver Användarvillkoren, avtal direkt med tillämplig Golfklubb i enlighet med dess respektive allmänna villkor och bokningsregler (”Golfklubbens Bokningsvillkor”). Golfklubbarna bär ansvaret för att Golfklubbens Bokningsvillkor vid var tid hålls uppdaterade i Applikationen.

Användaren bekräftar och godkänner härmed att Sweetspot inte ansvarar för tillhandahållandet av Speltider, produkter, tjänster eller andra åtaganden som följer av Golfklubbens Bokningsvillkor.

Användaren kan genom Applikationen bjuda in en annan Användare som då får en notis i Applikationen och även välja att bjuda in externa kontakter via SMS med länk till bokningsinformationen för Speltiden.

Användaren har inte rätt att använda Sweetspots varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.Utrustnings- och nätverkskostnader

Användaren ska själv ansvara för all utrustning som krävs för att kunna använda Tjänsten (telefon, programvara, telekommunikationssystem etc.). Vidare är Användaren ansvarig för att införskaffa och uppdatera den hård- eller mjukvara som krävs för att få tillgång till och använda Tjänsten.

Enheten måste vara ansluten till internet för att Applikationen ska fungera korrekt. Användaren ansvarar för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ansluta Enheten till internet och betala alla avgifter som tillämplig internetleverantör kan komma att debitera till följd av att Applikationen överför och tar emot data (inklusive men inte begränsat till avgifter för dataroaming).

Vid bokning av Speltid, produkt eller tjänst är det Golfklubbens vid var tid gällande priser och villkor som gäller, dessa priser och villkor framgår av Golfklubbens Bokningsvillkor i Applikationen. De erbjudanden eller rabatter som ges via Applikationen går inte att kombinera med andra erbjudanden eller rabatter.

När en Speltid, produkt eller tjänst bokats kommer en bekräftelse visas i Applikationen tillsammans med information om betalning (”Avgiften”). Vid bokning av Speltider kommer information om betalning för respektive Användare. Användaren ska betala Avgiften genom att använda den betalningsmetod som anges i Applikationen eller ange vilken senare betalningsmetod som ska tillämpas (t.ex. direkt betalning hos Klubben). Efter mottagen betalning översänder Sweetspot kvitto via e-post. Avgiften för respektive Användare måste regleras innan ianspråktagandet av Speltiden, produkten eller tjänsten.

Betalning av Avgifter och andra kostnader genom Sweetspot ska anses vara detsamma som betalning direkt till Golfklubben. Avgifter kommer att inkludera eventuella skatter där så krävs enligt lag. Avgifter och andra kostnader som betalas är slutgiltiga och inte återbetalningsbara, såvida inte annat meddelas av Sweetspot. Denna betalningsstruktur är avsedd att fullt ut reglera Avgiften som ska utgå till Golfklubben. Sweetspot tar dock inget ansvar för eventuella tillkommande avgifter eller kostnader som framgår av Golfklubbarnas Bokningsvillkor eller som Golfklubbarna i övrigt tillämpar.

För det fall Användare är i dröjsmål med att betala Avgiften eller annan kostnad till Sweetspot förbehåller sig Sweetspot rätten att i Klubbens namn vidta de åtgärder som kan komma att krävas för att betalning ska erhållas (inklusive men inte begränsat till att överlåta fordringen till ett indrivningsbolag eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden).

Avboka Speltid

Avbokning sker genom Applikationen. För avbokning tillämpas Golfklubbens vid var tid gällande avbokningsregler som framgår av Golfklubbens Bokningsvillkor. Skulle information saknas i Golfklubbens Bokningsvillkor, ska Användaren kontakta Golfklubben för att få information om gällande avbokningsregler.

Licens

Alla immateriella rättigheter i Applikationen, eller i någon annan del av Tjänsten, tillhör eller förfogas över med licens av Sweetspot. Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet till Användaren eller tredje man.

Under förutsättning att Användarvillkoren följs, utfärdar Sweetspot en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar, återkallelig licens som ger rätt till åtkomst och användande av (i) Applikationen på Enheten i samband med användning av Tjänsten och (ii) innehåll, uppgifter och material som kan göras tillgängliga via Tjänsten, för Användarens personliga, icke-kommersiella användning. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är förbehållna av Sweetspot och Sweetspots licensgivare.

Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra sina åtaganden gentemot Användaren måste Sweetspot samla in, behandla och i viss mån lagra Användares personuppgifter.

Sweetspot behandlar Användares personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig dataskyddslagstiftning inkl. Dataskyddsförordningen. Sweetspots behandling av personuppgifter återfinns i integritetspolicyn som finns tillgänglig på Sweetspots webbplats, https://sweetspot.io/integritetspolicy. Policyn beskriver vilka personuppgifter som samlas in och varför, den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, hur uppgifterna skyddas, de registrerades rättigheter och hur länge uppgifterna lagras.

Applikationens funktion för sökning efter näraliggande Golfklubbar använder sig av tillgängliga lokaliseringsdata (platstjänster) från den mobila enhetens GPS-system eller mobilnätsdata för att avgöra vilka Golfklubbar som finns i närheten. Informationen samlas in anonymt men kan användas för att visa Användares exakta eller ungefärliga plats. Sweetspot bekräftar att lokaliseringsdata endast används endast för att informera Användare om närliggande Golfklubbar och att informationen raderas varje gång Applikationen stängs ned. Lokaliseringsdata kan när som helst stängas av i inställningarna för Enheten.

Ansvar

Tjänsten, inklusive Applikationen, kan innehålla fel eller brister. Sweetspot eller dess leverantörer garanterar inte och har inte något ansvar fel eller brister i Applikationen utöver vad som framgår i dessa Användarvillkor. All information, programvara, produkter och tjänster som tillhandahålls av Sweetspot tillhandahålls i ”befintligt skick”. Informationen som tillhandahålls ändras regelbundet och Sweetspot förbehåller sig rätten att när som helst förbättra och/eller förändra innehållet i Applikationen.

Sweetspot är en bokningstjänst och ansvarar inte för felaktig information från Golfklubbarna eller andra leverantörer, innefattande men inte begränsat till, Golfklubbens Bokningsvillkor, fotografier, golfbaneegenskaper, information över golfbanors faciliteter eller andra beskrivningar i Applikationen. Det förhållandet att produkter och tjänster återfinns och erbjuds genom Tjänsten ska inte uppfattas som någon rekommendation eller något garantiåtagande från Sweetspot.

Applikationen kan innehålla länkar till webbplatser som administreras och tillhandahålls av andra än Sweetspot. Sådana länkar tillhandahålls endast som en service för Användare. Förekomsten av sådana länkar innebär inte att Sweetspot har godkänt eller ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller har någon koppling till dess innehavare.

Sweetspot är inte ansvariga och har inte någon skyldighet att utge ersättning vid förseningar, avbokningar, överbokningar, strejker, force majeure eller andra förhållanden utom för omständigheter inom Sweetspots omedelbara kontroll.

Om inte annat följer av tvingande lag ska Sweetspot inte ansvara i något fall för direkta eller indirekta skador eller andra följdskador som uppkommer som ett resultat av användningen av Tjänsten, eller för förseningar eller oförmåga att använda Applikationen, eller för information, programvara, produkter och tjänster som erhålls genom Applikationen. Detta gäller oavsett på vilken grund sådant ansvar görs gällande.

Skadelöshetsförbindelse

Användare accepterar och bekräftar att hålla Sweetspot skadeslöst för samtliga skadeståndskrav, förluster, böter, straff eller andra kostnader och utgifter, inklusive men inte begränsat till skäliga arvoden till advokat eller revisor, som begärs av Sweetspot eller tredje part som en följd av Användares:

brott mot Användarvillkoren eller andra villkor som hänvisas till häri;

brott mot tillämplig lag eller intrång i tredje parts rättigheter; eller

användning av Applikationen i strid med dess syfte.

Avtalstid, ändring och uppsägning av Tjänsten

Dessa Användarvillkor gäller tillsvidare. Sweetspot förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Användaren förbinder sig att respektera och följa de vid var tid gällande Användarvillkor.

Användaren äger rätt att när som helst och utan föregående meddelande avsluta Användarkontot och därmed säga upp avtalsförhållandet med Sweetspot till omedelbart upphörande.

Sweetspot äger rätt att stänga av tillgången till Tjänsten vid anledning att tro att Användaren bryter, eller är på väg att bryta, mot dessa Användarvillkor, eller Golfklubbarnas Bokningsvillkor, och säga upp Användarvillkoren till omedelbart upphörande genom meddelande per e-post.

Vidare förbehåller Sweetspot sig rätten att när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med tillhandahållande av Tjänsten för det fall verksamheten materiellt förändras eller om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Samtliga rättigheter eller skyldigheter som uppkommit före uppsägning enligt punkterna 8.2 och 8.3 ovan ska fortfarande kunna göras gällande enligt Användarvillkoren.

Övrigt

Användarvillkoren utgör hela överenskommelsen avseende tillhandahållandet av Tjänsten och ska läsas tillsammans med Sweetspots integritetspolicy och tillsammans med Golfklubbens Bokningsvillkor. Vid bristande överensstämmelse mellan Användarvillkoren och Golfklubbens Bokningsvillkor har Användarvillkoren företräde.

Sweetspots underlåtenhet att kräva att Användare fullgör sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor eller att göra gällande någon av de rättigheter eller påföljder som Sweetspot är berättigade till enligt dessa Användarvillkor, innebär inte att Sweetspot avstår från sådana rättigheter eller påföljder eller att Användare är befriad från skyldigheten att fullgöra sina åtaganden.

Användaren har inte rätt att överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Sweetspot äger rätt att överlåta och överföra samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till tredje part.

Eventuella rättigheter som gäller för Användare enligt rådande tvingande lagstiftning påverkas inte av Användarvillkoren.

Lagval och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren. Tvister som uppstår i anledning av Användarvillkoren ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Vid tvister som rör konsumenträttigheter finns även följande instanser tillgängliga för Användaren:

Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se), adress: Box 174, 101 23 Stockholm; eller

EU-kommissionens plattform för klagomål (http://ec.europa.eu/odr).

På Konsumentverkets hemsida finns det mer information om rättigheterna som konsument: www.konsumentverket.se.

Kontaktuppgifter

Hemsida: https://sweetspot.io/

E-post: hello@sweetspot.io