Sweetspot logo

SWEETSPOT INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att du har förtroende för vår hantering av personuppgifter som kan knytas till dig. Vi vill därför att du är medveten om hur hanteringen går till, att vi följer gällande lagar och regler och att hanteringen har anpassats för att leva upp till de krav som ställs i tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen (”GDPR”). Den här integritetspolicyn är tillämplig när du som har eller skapar ett användarkonto bokar tid för att spela golf på golfbanor genom vår mobila applikation Sweetspot (”Applikationen”).

1. ALLMÄNT

Data avser all information och alla uppgifter vi samlar in och lagrar avseende hur du använder våra tjänster, för att kunna leverera vår tjänst och förbättra denna, samt för att kunna ge dig erbjudanden och information som passar just dig.

2. VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Data – i det här fallet personuppgifter – är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Hit räknas bl.a. namn, adress, golf-ID och lokaliseringsuppgifter.

När du använder våra tjänster kan följande personuppgifter komma att behandlas:

(i) namn;

(ii) e-postadress;

(iii) telefonnummer;

(iv) lösenord;

(v) golf-ID;

(vi) golf-handicap;

(vii) medlemskap i golfklubb;

(viii) IP-adress;

(ix) lokaliseringsuppgifter (t.ex. GPS);

(x) sökhistorik i Applikationen; och

(xi) bokningshistorik i Applikationen.

3. HUR FÅR VI DEL AV PERSONUPPGIFTERNA?

Vi får del av dina personuppgifter på olika sätt, huvudsakligen genom information du själv tillhandahåller i Applikationen.

Information om medlemskap i golfklubb samt golf-handicap inhämtas från Svenska Golfförbundet, organisationsnummer 802001-2251.

Vi inhämtar även information genom cookies, pixels och lokalt diskutrymme på din enhet.

Vi kan också inhämta information från samarbetspartners som vi har avtal med för att kunna leverera tjänsterna till dig.

4. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Sweetspot använder dina personuppgifter för olika syften, t.ex.:

(i) för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund;

(ii) för att administrera ditt användarkonto i Applikationen, för att tillgängliggöra och tillhandahålla tjänsterna i enlighet med användarvillkoren https://sweetspot.io/terms;  

(iii) för att hitta golfklubbar i närheten av dig;

(iv) för att informera dig om uppdateringar av tjänsterna eller användarvillkoren;

(v) för att skicka notiser och meddelanden till dig via SMS, e-post eller i Applikationen. Detta inkluderar marknadsföring och information från oss och de golfklubbar du bokar speltid hos;

(vi) för att förbättra och utveckla tjänsterna, eller nya tjänster och produkter i Applikationen, och för att analysera hur du använder tjänsterna;

(vii) för att säkerställa tekniska funktioner hos tjänsterna och för att förhindra användning i strid med användarvillkoren; och

(viii) för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal.

5. PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter som Sweetspot innehar kommer att behandlas på någon av följande grunder:

(i) för att fullgöra det avtal vi ingått med dig;

(ii) för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag;

(iii) om du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål; eller

(iv) för ändamål som uppfyller något av våra eller en tredje parts berättigade intressen.

I de fall dina personuppgifter behandlas för att tillgodose Sweetspots eller en tredje parts berättigade intresse motiveras detta av:

i. att vi uppfyller våra skyldigheter mot en tredje part på grund av avtal;

ii. att vi arbetar med att förbättra och utveckla befintliga eller nya tjänster och produkter;

iii. att vi erbjuder dig möjlighet att få tips om golfklubbar i närheten av din geografiska position; eller

iv att vi skickar ut direktmarknadsföring i form av t.ex. nyhetsbrev och information.

När vi behandlar personuppgifter med stöd av berättigat intresse har du rätt att invända mot denna behandling, se mer information nedan.

6. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Sweetspot behandlar dina personuppgifter när du bokar golftid i Applikationen. Vid en bokning skickas uppgift om ditt golf-ID till Svenska Golfförbundet, för att ditt golf-handicap och medlemskap ska uppdateras kontinuerligt i Applikationen.

Om du som användare av Applikationen bjuder in andra spelare till en bokad golftid överförs deras personuppgifter enligt följande:

(i) Om den du bjuder in själv är användare av Applikationen överförs information om golf-ID och den inbjudna kommer då att få uppgifter om speltider genom Applikationen.

(ii) Om den du bjuder in inte är användare av Applikationen överförs information om telefonnummer så att den inbjudna får uppgifter om speltider till sin mobiltelefon.

(iii) Information om hur många och vilka som ska spela en viss golftid överförs till golfklubbarna.

Sweetspot delar inte dina personuppgifter till tredje part, förutom för följande ändamål:

i. om det är nödvändigt att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners och en tredje part som agerar för Sweetspot för att tillhandahålla tjänster och för att förbättra upplevelsen av våra tjänster (till exempel leverantörer av IT-system, molntjänstleverantörer, affärsanalys och kundsupport);

ii. i händelse av en omorganisation av verksamheten samt överföring, överlåtelse, fusion eller förvärv;

iii. för att etablera, utöva och försvara våra rättigheter; eller

iv. i enlighet med en lagstadgad skyldighet.

Om dina personuppgifter skulle överföras till ett land utanför EU/EES kommer detta att ske i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning som uppställer krav på adekvat skyddsnivå.

7. HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Sweetspot kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Sweetspot kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag samt för att underhålla pågående relation till innehavaren av användarkontot.

Lokaliseringsuppgifter raderas varje gång du stänger ner Applikationen.

Personuppgifter som måste sparas en viss tid enligt lag kommer att sparas även om du avslutar ditt användarkonto.

Om du avanmäler dig från att ta del av direktmarknadsföring eller information kommer uppgifter relaterade till detta syfte att raderas.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Sweetspot utför avseende dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Sweetspot har om dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

8.2 Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 7 och Sweetspot kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lag. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

8.3 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Den personuppgiftsbehandling som Sweetspot utför med stöd av berättigat intresse anges ovan i avsnitt 5. Rätten att invända innebär att du kan hävda att den behandling Sweetspot företar med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

8.4 Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

  • om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter;
  • om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering;
  • om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in och tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller
  • om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Sweetspot utan ditt samtycke.

8.5 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Sweetspot i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

8.6 Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Sweetspot har du rätt att återkalla det. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Sweetspot har rätt att behandla dina personuppgifter för.

8.7 Utövande av dina rättigheter

Vill du använda någon av dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss, se nedan avsnitt 10. En sådan begäran kommer att behandlas skyndsamt och du kommer att informeras och delges skälen för det fall din begäran inte beviljas i sin helhet.

9. BEHÖRIG MYNDIGHET

Om du är missnöjd med hur Sweetspot behandlar personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 8.7 har du alltid rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för framförande av klagomål.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Du är välkommen att kontakta oss på e-post hello@sweetspot.io eller adressen nedan om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Sweetspot AB, organisationsnummer 559095-3583, c/o PE Accounting, Box 90255, 120 24 Stockholm, https://sweetspot.io/